Home  Contact  |

 

 

Algemene voorwaarden         

Bewust voelen

Energetisch werken

Voor kinderen

Over mij

Ervaringen

Tarieven

Contact

Algemene voorwaarden

Reizen

Workshops

Links

 

 Algemene voorwaarden

Art. 1. Definities
Behandelaar/therapeut: Iris Bäppler, eigenaar bewust voelen.
Opdrachtgever: de cliënt die voor een sessie bij bewust voelen komt.

Art. 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de behandelaar/therapeut van bewust voelen en de opdrachtgever.

Art. 3. Uitvoering en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door het maken van een afspraak en het volledig invullen van het aanmeldingsformulier. De overeenkomst kan uit één sessie of meerdere sessies bestaan.
 2. De behandelaar/therapeut zal de sessies naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de sessie tijdig aan de behandelaar/therapeut worden medegedeeld.
 4. De behandelaar/therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Alle verstrekte materialen die als ondersteuning en support van de sessie worden aangeboden worden beschouwd als intellectueel eigendom van bewust voelen en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd, verkocht of verspreid.

Art. 4. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art. 5. Klachten

Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de behandelaar/therapeut, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Art. 6. Betaling

Betaling geschiedt contant na afloop van de sessie. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Op verzoek kan na ontvangst van de betaling een factuur verstrekt worden aan de cliënt. Betaling via bankrekening is alleen in overleg mogelijk.

Art. 7. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de behandelaar/therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van de sessie of tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
 2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de behandelaar/therapeut is sprake van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 3. De behandelaar/therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen. De behandelaar/therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder is begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de behandelaar/therapeut aansprakelijk wil stellen.
 5. Ga bij medische klachten altijd eerst naar uw huisarts of specialist.
 6. Wijzig nooit de medicatie van huisarts of specialist zonder overleg met deze arts.

Art. 8. Annuleringen

 1. Annuleringen van afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een ander persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
 2. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 • Bij annulering tot 24 uur voor de afspraak zijn geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.
 • Indien het consult op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een later tijdstip zijn geen kosten verschuldigd, mits dit 24 uur vantevoren wordt aangegeven. Gebeurt dit binnen 24 uur voor de afspraak, dan is de cliënt 50% van de consultkosten verschuldigd.
 • De behandelaar/therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip of datum. Dit zal hij eveneens uiterlijk 24 uur voor de afspraak kenbaar moeten maken.
 • Voorts is de behandelaar/therapeut bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de behandelaar/therapeut kan worden gevergd.

Art. 9. Tarief
Bij het aangaan van de overeenkomst zal het geldende tarief van één sessie of meerdere sessies worden bevestigd in het aanmeldingsformulier. Dit tarief is inclusief BTW.

Art. 10. Geschillen
Op de dienstverlening van de behandelaar/therapeut is het Nederlands recht van toepassing. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de behandelaar/therapeut die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd in de vestigingsplaats van de behandelaar/therapeut, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Lelystad, maart 2016

 

bewust voelen is onderdeel van Turmalin - ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer: 56012128.

   

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor